මේ නත්තලට ඔබට අනගි වාසියක්, අප විසින් මිලදී ගන්නා සෑම වෙබ් අඩවියක් සඳහා ම 10% සිට මිල අඩු කිරීම. තෝරා ගන්නා විශේෂ ඇසීම සඳහා 25% දක්වා ද. අලුතින් ආරම්භ කරන වෙබ් අඩවි සඳහා වෙබ් ලිපිනය හා හොස්ටින් පහසුකම වසරක කාලයක් සදහා නොවී ලබා දේ.

Choose Your Plan
 •    For whom
 •    Responsive layout
 •    Maximum pages
 •    Images & Videos upload
 •    Social Page Integration
 •    Search Engine Optimizing
 •    Languages
 •    Hosting (Disk Space)
 •    Email
 •    Mobile app ready
 •    Client user level
 •    Other features

Bronze

Rs.24,900Essential Package
 • Small Business & Enterprises
 • PC, Tab & Mobile only
 • 10 Pages + Legal pages
 • Limited to Host
 • Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Essential
 • 1 Lang only(English)
 • First year 500MB Free
 • 2 Users (*CA)
 • Viewer
 • Contact form (1), Slider (1), Chat

Gold

Rs.49,900Premium package
 • eCommerce & Shopping cart
 • PC, Tab, Mobile & Major devices
 • 15 Pages + Legal pages
 • Limited to Host
 • Major social media
 • Advanced
 • 1 Lang only (English)
 • First year 20GB Free
 • 10 Users (*CA)
 • Admin
 • Contact form (1), Slider (1), Chat, Auto Backup, Payment Gateway

Silver

Rs.36,900Professional Package
 • Private Limited Company and corporate
 • PC, Tab & Mobile only
 • 13 Pages + Legal pages
 • Limited to Host
 • Major social media
 • Moderate
 • 1 Lang only (English)
 • First year 1GB Free
 • 5 Users (*CA)
 • Author
 • Contact form (1), Slider (1), Chat, Auto Backup
.
ඉහත මිල ගණන් නව වට්ටම සමග සංශෝධනය විය යුතුය

මේ නත්තලට #christmas ඔබට අනගි වාසියක්, අප විසින් මිලදී ගන්නා සෑම වෙබ් අඩවියක් සඳහා ම 10% සිට මිල අඩු කිරීම. තෝරා ගන්නා විශේෂ ඇසීම සඳහා 25% දක්වා ද. අලුතින් ආරම්භ කරන වෙබ් අඩවි සඳහා වෙබ් ලිපිනය හා හොස්ටින් පහසුකම වසරක කාලයක් සදහා නොමිලේ(වෙබ් ලිපිණය රු 2500 + හොස්ටින් රු 2000) ලබා දේ.

වාහන #Automobile වෙළදාම හෝ මොනවද කාර්ය ක්ෂේත්රයේ ව්‍යාපාරික ඔබ සඳහාම විශේෂයෙන් සැකසු මෙම වෙබ් අඩවි පැකේජයෙහි මෝටර් රථ ලයිස්තුගත කිරීම, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇණවුම් කිරීම, වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නන් සමඟ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ chat පහසුකම ආදී බොහෝ අගයෙන් වැඩි සේවාවන් රැසක් එක්කළ හැක.
ඔබ තෝරා ගන්නා පැකේජය කුමක් වුවත්, වෙබ් අඩවියේ සාමාන්‍ය වැඩකටයුතු සිදුකරගෙන යාම පිළිබඳ නොමිලේ දින 3 ක පුහුණුවක් සහ දින 30ක වගකීමක් ලබා දෙයි. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න සමිරු 0789851606 පිවිසෙන්න https://axault.com
කො.ස. – ඉහත දැක්වූ දීමනාවක 2018 ‍දෙසැම්බර් 31 වැනිදායින් අවසන් වේ

error: Alert: Content is protected !!